• Pomagamy w rozwiązywaniu sporów sądowych i pozasądowych

  Negocjujemy umowy, prowadzimy mediacje gospodarcze, cywilne, rodzinne oraz pracownicze. Zapewniamy szerokie spektrum działań!

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
01 .

Czym jest mediacja?

 • Mediacja jest dobrowloną, poufną metodą rozwiązania sporu, w której osoba trzecia fachowo przygotowana oraz pozostająca niezależna i bezstronna, pomoga stronom poradzić sobie z konfliktem. Rozpoznaje kwestie sporne oraz elementy sporu istotne dla każdej ze stron.
  Mediacja nie jest doradztwem, terapią. Mediacja nie jest sądem ani arbitrażem (mediator nie rozstrzyga sporów).

 • Zastosowanie mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach w których prawo dopuszcza zawarcie ugody.

 • Mediacja przerywa bieg przedawnienia. Jest procedurą której można poddać każdy rodzaj sporu.

Szukasz mediatora? Zadzwoń:

+48 609 334 243
02 .

Korzyści płynące z mediacji

Szybsze i tańsze zakończenie sporu w stosunku do drogi sądowej

Gwarancja poufności

Zrozumienie potrzeb/interesów własnych oraz drugiej strony

Zachowanie pozytywnego wizerunku firmy lub osoby

Uzyskanie naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i przeprosin

Dobre relacje oraz współpracę pomiędzy stronami

Gwarancja bezpieczeństwa wynikające z kontroli wyniku mediacji

Możliwość rozwiązania istoty problemu

Blisko 80% mediacji kończy się sukcesem

03 .

Przebieg mediacji

Mediacja może być prowadzona na podstawie umowy cywilnoprawnej z mediatorem lub na podstawie skierowania sądowego (art. 183 1 § 2 kpc). Mediacja składa się najczęściej z dwóch etapów: spotkania wstępnego oraz właściwej sesji mediacyjnej z udziałem stron.

Etapy mediacji:

Zgłoszenie sprawy do mediacji

Mediacje mogą zostać zainicjowane dwubiegunowo:

Podczas toczącego się postępowania sądowego stroną inicjującą jest Sąd, który kieruje sprawę do mediacji na podstawie postanowienia Sądu lub na wniosek strony/stron.

Mediacje prywatne inicjowane są na podstawie zgłoszenia osób prywatnych, firm, instytucji, które chcą skorzystać z alternatywnej metody rozwiązania sporu jaką jest mediacja.

Posiedzenie mediacyjne wstępne - informacyjne

Prowadzone są z każdą ze stron osobno. W trakcie tych spotkań, mediator informuje strony na czym polega proces mediacji, jakimi kieruje się zasadami, ustala istotę problemu a także punkt widzenia każdej ze stron, uświadamia uczestników jakie mogą osiągnąć korzyści z rozwiązania konfliktu na drodze mediacji. Strony potwierdzają dobrowolność swojego uczestnictwa oraz akceptowalność osoby mediatora.

Posiedzenie mediacyjne

Podczas sesji wspólnej stron, mediator ma obowiązek stworzyć dogodne warunki do konstruktywnego rozwiązania zaistniałego konfliktu. Podstawowe zasady mediacji to:

Dobrowolność
strony same decydują o przystąpieniu do mediacji i w każdej chwili mogą z niej zrezygnować bez żadnych konsekwencji.

Akceptowalność
Strony konfliktu powinny zaakceptować osobę mediatora, jak i sposób prowadzenia mediacji.

Bezstronność
Zapewniającą stronom gwarancję, że sprawa z którą stawiają się na posiedzenie mediacyjne będzie omawiana w obecności osoby neutralnej – nie zainteresowanej rozstrzygnięciem sporu na korzyść którejkolwiek ze stron sporu.

Neutralność
Oznacza neutralność mediatora wobec przedmiotu sporu. Mediator nie narzuca stronom rozwiązań. Jest rzecznikiem rzetelnej procedury, sprzyjającej osiągnięciu dobrowolnego porozumienia.

Poufność
w ramach której sam proces, jak i jego przebieg oraz rezultaty są objęte tajemnicą. Mediator nie ujawnia nikomu informacji, które uzyskuje podczas prowadzenia mediacji, z wyjątkiem przestępstw wymienionych w art. 240 kodeksu karnego. Mediator przechowuje dokumentację z mediacji w sposób respektujący zasadę poufności.

Mediacja pośrednia ma zastosowanie, gdy któraś ze stron z ważnego dla niej powodu nie wyraża zgody na spotkanie bezpośrednie z drugą stroną, jednak dąży do porozumienia. Mediator spotyka się wyłącznie oddzielnie z każdą ze stron, będąc pośrednikiem w przekazywaniu punktu widzenia i oczekiwań stron.

W trakcie sesji/posiedzenia mediacyjnego, trwającego zwykle 2 godzin, strony wyjaśniają sobie najważniejszych dla nich kwestie oraz wspólnie poszukują rozwiązania konfliktu między nimi. Jeśli stronom uda się wyjaśnić przyczyny sporu, dojść do porozumienia bądź poczynić ustalenia na przyszłość podpisują ugodę.

Liczba sesji/posiedzeń mediacyjnych uzależniona jest od rodzaju mediacji, można uznać, iż średnio jest ich od 2 do 4.

Rozmowy i konsultacje

Na każdym etapie mediacji strony mogą konsultować się ze swoimi pełnomocnikami oraz innymi specjalistami.

Podpisanie ugody

Ugoda czyli ustalenia, które strony wypracowały i spisały w formie porozumienia w trakcie trwania mediacji. Jeśli stronom nie uda się wypracować satysfakcjonującego porozumienia, sprawa zostaje odesłana do organu, który przesłał sprawę do mediacji, w celu rozstrzygnięcia sprawy. W przypadku mediacji tzw. prywatnych stronom pozostaje szukać innych sposobów osiągnięcia porozumienia. Mediator zawsze stara się pomóc stronom, w uświadomieniu sobie innych możliwości i alternatyw.

04 .

Rodzaje mediacji

Mediacje gospodarcze

 • spory związane z obrotem nieruchomościami i procesem inwestycyjnym
 • spory powstałe przy prowadzeniu działalności restrukturyzacji spółek
 • spory powstałe przy realizacji umów handlowych
 • spory powstałe przy dochodzeniu wierzytelności od kontrahentów

Mediacje cywilne

 • postępowanie mediacyjne w sprawach konsumenckich
 • mediacje lokalowe i sąsiedzkie
 • mediacje spadkowe
 • pozostałe sprawy cywilne

Mediacje rodzinne

 • mediacje rozwodowe/separacyjne
 • mediacje małżeńskie
 • podział majątku
 • ustalenie rodzicielskiego planu wychowawczego

Mediacje pracownicze

 • rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • wypowiedzenia zawartych w umowie warunków pracy i płacy
 • naruszenia zasady równego traktowania w miejscu pracy
 • konflikty międzypracownicze

Mediacje transgraniczne

 • spory międzykulturowe oraz międzynarodowe
 • mediajce prowadzone w języku angielskim
 • spory rodzinne
 • spory konsumenckie
 • pracownicze
 • gospodarcze
05 .

Poradnictwo

Oferujemy konsultacje mediacyjne dla osób będących w konflikcie, a z różnych przyczyn nie uczestniczących w mediacji.

Konsultacje dotyczą dwóch rodzajów spraw:

 • porada dotycząca przydatności mediacji w danej sprawie
 • porada dotycząca sposobów zachowywania się w konflikcjie

Prowadzimy także konsultacje dla osób które wahają się przed przyjściem na mediacje, bądź potrzebują porady dokąd ze swoim sporem/konfliktem się udać.

06 .

Mediator

Karolina Amissah - Pszczółkowska

Mediator wpisana na listę stałych mediatorów, prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu i w Warszawie.

Członek Polskiego Centrum Mediacji.

Wykształcenie z zakresu prawa zdobyła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uzyskała certyfikat mediatora Polskiego Centrum Mediacji, kończąc szkolenia z zakresu mediacji gospodarczych, cywilnych, pracowniczych. Dodatkowo szkoliła się z zakresu negocjacji biznesowych na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Specjalizuje się w mediacjach: konsumenckich, gospodarczych, rodzinnych oraz transgranicznych. Prowadzi mediacje w języku polskim i angielskim.

Honoruje kodeks etyki mediatiatora

Dane kontaktowe:

+48 609 334 243 karolina@inmin.pl